Thông báo về việc kế hoạch Giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh, năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 354/TB-THPT CNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

                                                                             

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc kế hoạch Giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh,

năm học 2021-2022

 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho toàn thể học sinh khối 10, 11 và 12, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích:

Tổ chức giảng dạy trực tuyến một số nội dung lý thuyết và trực tiếp các nội dung thực hành môn học GDQP&AN phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không bị gián đoạn lịch trình đào tạo của Trung tâm với Trường THPTCNN trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đáp ứng mục tiêu đào tạo môn học chính khóa trong chương trình giáo dục của cấp trung học phổ thông góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

1.2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị cụ thể, chu đáo, chặt chẽ, sát đúng kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Công tác phối hợp hiệp đồng giữa các Cơ quan, Khoa và Trường THPTCNN phải nhịp nhàng, chặt chẽ thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của ĐHQGHN, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Học sinh phải nắm chắc kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị học tập; chấp hành nghiêm các quy định, nề nếp lớp học, khóa học; tích cực, chủ động, tự giác nghiên cứu tài liệu, tiếp thu bài giảng chất lượng, hiệu quả cao.

2. Nội dung, chương trình và đánh giá kết quả học tập

2.1. Nội dung chương trình giảng dạy

Thực hiện theo chương trình GDQP&AN trong trường trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

2.2. Kết quả học tập

Thực hiện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Hình thức tổ chức quản lý, tổ chức đào tạo và giảng dạy

3.1. Hình thức quản lý:

Theo đại đội học sinh, Khung quản lý học sinh.

3.2. Hình thức tổ chức giảng dạy và học tập

- Các nội dung lý thuyết môn học GDQP&AN giảng dạy trực tuyến bằng ứng dụng phần mềm MS Teams, hệ thống đào tạo trực tuyến LMS của ĐHQGHN.

- Các nội dung thực hành môn học GDQP&AN giảng dạy trực tiếp tại Trung tâm.

4. Thời gian giảng dạy

4.1. Giảng dạy trực tuyến:

- Đợt 1: Từ ngày 08 tháng 10 năm 2021 đến 09 tháng 11 năm 2021 (gồm học sinh Khối 10 và 1/2 Khối 12).

- Đợt 2: Từ ngày 11 tháng 11 năm 2021 đến 13 tháng 11 năm 2021 (gồm học sinh Khối 11 và 1/2 Khối 12).

4.2. Giảng dạy trực tiếp tại Trung tâm (dự kiến):

Dự kiến năm học 2021-2022, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và được sự nhất trí của ĐHQGHN. Trung tâm và Trường THPTCNN sẽ thống nhất thời gian cụ thể.

5. Công tác chuẩn bị

5.1. Công tác chuẩn bị của Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ

- Kiểm tra chặt chẽ số lượng học sinh đăng ký học, những học sinh đã đăng ký có tên trong danh sách nếu không tham gia học phải được sự đồng ý của hai bên.

- Cung cấp danh sách học sinh tham gia khóa học, có đầy đủ các thông tin như lớp, ngày sinh, giới tính, để Trung tâm căn cứ bố trí lớp học, chuẩn bị các mặt bảo đảm cho khóa học.

- Thông báo nội dung, thời gian, kế hoạch giảng dạy, tổ chức lớp học, lịch trình học tập để học sinh biết, làm công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Trung tâm xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình học sinh học tập trực tiếp và trực tuyến; đồng thời quán triệt, phổ biến đến học sinh quy định về dạy, học trực tuyến của Trung tâm ban hành (có văn bản kèm theo).

- Chủ động thông báo cho học sinh tham gia khóa học nắm chắc các nội dung của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 3239/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

- Khi học sinh tham gia học tập trực tiếp tại Trung tâm: Cử đại diện của Trường phối hợp với đại diện Trung tâm giao nhận học sinh, bảo đảm trật tự an ninh trong quá trình đón, trả học sinh; chuẩn bị phương tiện đón, trả học sinh và bố trí vị trí tập trung nơi tập kết xe.

5.2. Công tác chuẩn bị của học sinh

- Nắm chắc kế hoạch, lịch đào tạo, thời gian học tập trực tuyến, trực tiếp và danh sách đại đội do Trung tâm và trường THPTCNN thông báo để thực hiện, trường hợp không tham gia học được theo thời gian trên, phải báo cáo và được sự đồng ý của trường THPTCNN trước 05 ngày bắt đầu khóa học.

- Học sinh trang bị máy tính hoặc điện thoại di động thông minh có trang bị camera, micro, cài đặt phần mềm MS Teams, LMS để tham gia học tập.

- Học sinh phải đăng nhập vào phòng học trước 15 phút để làm công tác chuẩn bị kiểm tra thiết bị và điểm danh.

- Thực hiện nghiêm quy định về dạy, học trực tuyến do Trung tâm ban hành (có văn bản kèm theo).

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 3239/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

5.3. Công tác chuẩn bị của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Xây dựng Kế hoạch giảng dạy; lịch giảng dạy; quy định dạy, học trực tuyến chuyển đến Trường THPTCNN để thông báo cho học sinh chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Trường THPTCNN nhận thông tin Tài khoản trên ứng dụng phần mềm MS Teams của học sinh. Lập nhóm Zalo của đại đội để thực hiện việc hướng dẫn học sinh tham gia học tập các nội dung của khóa học.

- Phối hợp với Trường THPTCNN trong quá trình giảng dạy trực tuyến và trực tiếp cho học sinh.

- Cung cấp link phòng học và tổ chức buổi quán triệt đầu khóa học cho học sinh trước thời gian khóa học bắt đầu để học sinh có công tác chuẩn bị.

- Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi mặt về cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật cho khóa học.

- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 3239/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trên đây là Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP&AN cho học sinh Trường THPTCNN học Khóa 19 GDQP&AN. Đề nghị Trường THPTCNN và các đơn vị trược thuộc Trung tâm phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã xác định./.

6. Kinh phí:

- Trường Đại học Ngoại ngữ chuyển kinh phí giảng dạy nội dung môn học theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho Trung tâm GDQP&AN  bằng hình thức chuyển khoản. 

- Học sinh đóng trực tiếp tại Trung tâm GDQP&AN kinh phí học tập tại Hoà Lạc khi được phép đi học trực tiếp trở lại (bao gồm ăn, ở, quản lý rèn luyện học sinh, bảo đoảm quân trang, nước uống, vệ sinh, đêm GALA văn nghệ, … ). Kinh phí này sẽ được thông báo cho học sinh và phụ huynh học sinh khi được phép triển khai kế hoạch dạy-học nội dung thực hành trực tiếp tại Hoà Lạc.

- Kinh phí ô tô đưa, đón học sinh: Hội cha mẹ học sinh phụ trách.

7. Liên hệ:

7.1. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Thiếu tá Trần Ngọc Sang - Phó trưởng phòng Đào tạo và quản lý người học

Điện thoại: 0977.366.324/ 0333.46.2222

- Từng Đại đội có từng Thầy quản lý có tên và số điện thoại trên đầu danh sách.

7.2. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

- Cô Lại Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng. Điện thoại: (+84) 982.012.380.

- Các thầy cô chủ nhiệm lớp học.

8. Những điều Phụ huynh học sinh phối hợp:

- Nhắc nhở con em mình học tập nghiêm túc theo thời khoá biểu và nội quy môn học GDQP&AN theo hình thức trực tuyến

- Trang bị đầy đủ thiết bị học tập cho con em mình theo yêu cầu của Trung tâm GDQP&AN.

- Nhắc con em thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- TT GDQP&AN (để p/h);

-  HS khối 10, 11, 12 (để t/h);

- GVCN khối 10, 11, 12 (để p/h);

-  Hội CMHS các lớp (để p/h);

- Lưu: VP., Th.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lại Thị phương Thảo

 

 

PHỤ LỤC 1: CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN GDQP&AN

(Căn cứ Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình Giáo dục QPAN cấp trung học phổ thông)

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT

KHỐI 10

 

STT

Ký hiệu

Nội dung

Tổng số tiết

Số buổi

 
 

1

G1

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

4

1

 

2

G2

Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

5

1

 

3

G7

Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý

4

1

 

4

G5

Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai

2

 

 

Cộng:

13

3

 

KHỐI 11

 

STT

Ký hiệu

Nội dung

Tổng số tiết

Số buổi

 
 

1

E2

Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

4

1

 

2

E3

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

5

1

 

3

E4

Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

4

1

 

 

 

Cộng:

13

3

 

KHỐI 12

 

STT

Ký hiệu

Nội dung

Tổng số tiết

Số buổi

 
 

1

F2

Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

5

1

 

2

F3

Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

3

1

 

3

F4

Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

2

 

4

F5

Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an

4

1

 

5

F8

Kiến thức cơ bản về phòng không nhân dân

4

1

 

6

F9

Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

3

 

7

 

Kiểm tra trắc nghiệm

4

1

 

 

 

Cộng:

25

5

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

KHỐI 10

 

STT

Ký hiệu

Nội dung

Tổng số tiết

Số buổi

 
 

1

G3

Đội ngũ từng người không có súng

4

1

 

2

G4

Đội ngũ đơn vị

7

1

 
           

4

G6

Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương

5

1

 

8

 

Kiểm tra nội dung: Đội ngũ từng người không có súng

4

1

 

 

Cộng:

20

4

 

KHỐI 11

 

STT

Ký hiệu

Nội dung

Tổng số tiết

Số buổi

 
 

1

E1

Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội không có súng)

2

1

 

5

E5

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

3

 

6

E6

Binh khí súng Tiểu liên AK (chú trọng nội dung tháo lắp súng)

8

2

 

7

E7

Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương

5

1

 

8

 

Kiểm tra nội dung: Tháo lắp súng Tiểu liên AK

4

1

 

 

 

Cộng:

22

5

 

KHỐI 12

 

STT

Ký hiệu

Nội dung

Tổng số tiết

Só buổi

 
 

1

F1

Đội ngũ đơn vị (ôn đội hình tiểu đội, trung đội)

2

1

 

2

F6

Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường

6

1

 

3

F7

Lợi dụng địa hình, địa vật

2

1

 

 

 

Cộng:

10

3

 

 

PHỤ LỤC 2: THỜI KHOÁ BIỂU DẠY HỌC NỘI DUNG LÝ THUYẾT

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

TKB GDQP + TKB Chính khóa từ 08-11-2021 đến 13-11-2021: Xem tại đây

Lịch học và Danh sách Đại đội môn GDQP-AN - Lý thuyết - Đợt 2 11-13.11.2021 - Khối 11 + 12: Xem tại đây

Lịch học và Danh sách Đại đội môn GDQP-AN - Lý thuyết - Đợt 1 8-10.11.2021 - Khối 10 +12: Xem tại đây