Quy định Quy chế đặc thù đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc đại học trong ĐHQGHN

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định Quy chế đặc thù đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc đại học trong ĐHQGHN theo Quyết định số 769/QĐ-ĐHNN ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.