Cập nhật danh sách lớp khóa học và lớp các môn học khóa K54 năm học 2022-2023

1. Danh sách lớp khóa học khối 10-K54: Các em học sinh xem tại đây>>>

2. Danh sách lớp môn học lựa chọn lớp 10 - Môn Vật lý: Các em học sinh xem tại đây>>>

3. Danh sách lớp môn học lựa chọn lớp 10 - Môn Hóa học: Các em học sinh xem tại đây>>>

4. Danh sách lớp môn học lựa chọn lớp 10 - Môn Giáo dục Kinh tế Pháp luật: Các em học sinh xem tại đây>>>

5. Danh sách lớp môn học lựa chọn lớp 10 - Môn Công nghệ: Các em học sinh xem tại đây>>>

6. Danh sách lớp môn học lựa chọn lớp 10- Môn Tin học: Các em học sinh xem tại đây>>>

7. Danh sách lớp môn học lựa chọn lớp 10- Môn Địa lý: Các em học sinh xem tại đây>>>

8. Danh sách lớp môn học lựa chọn lớp 10- Môn Sinh học: Các em học sinh xem tại đây>>>