Danh sách phòng thi, lịch kiểm tra-đánh giá, quy định phòng thi (đối với các môn kiểm tra đánh giá tập trung từ ngày 26/12-31/12/2022) cuối học kỳ 1, năm học 2022-2023.