Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 hệ không chuyên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2015 (có danh sách trúng tuyển và thông báo nhập học ở cuối bài)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  1051/QĐ-ĐHNN                     Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015
 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Về việc phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh hệ không chuyên
lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 
       

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN, ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2015 và kết quả tuyển sinh;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29/6/2015 của Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
 

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 hệ không chuyên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2015 của Trường Đại học Ngoại Ngữ như sau:

         1. Tiếng Anh: 23.0 điểm

         2. Tiếng Nga: 21.0 điểm

         3. Tiếng Pháp (thi bằng Tiếng Pháp): 20.0 điểm

         4. Tiếng Đức: 22.5 điểm

         5. Tiếng Nhật: 22.5 điểm

Điểm chuẩn là tổng điểm của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ tính hệ số 2).

Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, không trúng tuyển hệ chuyên, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

Điều 2. Trưởng phòng Đào tạo, Hành chính tổng hợp, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ  và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 

Nơi nhận:
- ĐHQGHN (để báo cáo);
- Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
 
(đã ký)
 
 
Phạm Văn Ngọc

Xem thêm:

 FLSS News