Thành lập đội tuyển thi HSG Quốc gia năm 2016 gồm 33 học sinh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1679/QĐ-ĐHNN

                                                                                                                                                        Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

Căn cứ  Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN, ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ;

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-UBND, ngày 20/4/2009 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ;

Căn cứ Quy chế thi chọn Học sinh giỏi dự kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 ban hành theo Quyết định số 56/2011/TT-BGD&ĐT, ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

    Điều 1. Thành lập đội tuyển Học sinh giỏi tham dự kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2015 - 2016, gồm:

  1. Đội tuyển tiếng Anh:        10 học sinh

  2. Đội tuyển tiếng Nga:         05 học sinh

  3. Đội tuyển tiếng Pháp:         10 học sinh

  4. Đội tuyển tiếng Trung Quốc:     08 học sinh

(Có phụ lục kèm theo)

    Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng HC-TH, Đào tạo, CT&CT HSSV, KH-TC, Hiệu trưởng Trường THPT CNN, các đơn vị liên quan và các học sinh có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- ĐHQG HN (để báo cáo);

- Điều 3;

- Lưu: HCTH, ĐT, ĐP.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                                                  (đã ký)

 

Đỗ Tuấn Minh

Danh sách đội tuyển dự thi HSG Quốc gia năm 2016: Xem tại đây.
 

 Ban Truyền thông