Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 18/01/2021