Thông báo nhập học hệ không chuyên (đợt 2)

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  612/TB-ĐHNN                                                                                                                                  Hà Nội, ngày  07 tháng  7 năm 2015

 

 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức nhập học hệ không chuyên (đợt 2) kỳ thi tuyển sinh 
lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2015

 
 
Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên năm 2015, Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo nhập học hệ không chuyên (đợt 2) cụ thể như sau:

            1. Thời gian: Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 09/7/2015 (từ 8h00 đến 17h00) tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (nhận giấy triệu tập khi nhập học)

            2. Khi nhập học thí sinh cần mang theo:

  1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS;
  2. Học bạ THCS (bản chính);
  3. Bản sao công chứng giấy khai sinh;
  4. Sơ yếu lí lịch có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan nơi bố hoặc mẹ công tác;
  5. Sổ tay đoàn viên (nếu có);
  6. 05 ảnh 4 x 6;
  7. Các khoản tiền: 100.000 đồng (tài liệu, thẻ học sinh), 2.100.000 đồng (tạm thu học phí), 194.000 đồng (tiền Bảo hiểm thân thể 3 năm).

Lưu ý: 

  1. Không nhận hồ sơ photo hoặc chuyển qua đường bưu điện.
  2. Nhà trường chỉ tổ chức nhập học và nhận hồ sơ trong 01 (một) ngày duy nhất.
  3. Học sinh có thể bổ sung các giấy tờ còn thiếu sau khi nhập học.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- ĐHQGHN (để báo cáo);
- Trường THPT CNN, Phòng KHTC (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
(đã ký)
 
 
Phạm Văn Ngọc

 
Chú ý:  Tải mẫu sơ yếu lý lịch tại đây

 FLSS News