Thông báo (số 2) về kết quả vòng loại Chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 327/TB- THPT CNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO (Số 2)

Về kết quả vòng loại chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại Ngữ năm 2021


Ban Tổ chức xin thông báo kết quả vòng loại Chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 như sau:

1. Kết quả vòng loại ngày 31/03: 

Các lớp sau đây có mặt ở vòng Chung kết:

- Các lớp khối Anh: 10A2, 10A3, 10A6, 11A1, 11A2, 11A3, 11A7

- Các lớp khối Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật-Hàn: 10C + 11B1 (Nga), 10E (Trung), 10G (Đức), 10D (Nhật), 10B2 (Anh - Hàn), 11C (Pháp), 11B3 (Trung - Pháp), 11E (Trung), 11G (Đức), 11B2 (Nhật), 11H (Hàn).

2. Thông báo về các hoạt động sắp tới:

- Tổng duyệt: 8h00 - 12h00 ngày 03/04/2021 tại hội trường tầng 5 trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. 

- Chạy thử chương trình: 9h00 ngày 10/04/2021 tại hội trường Nguyễn Văn Đạo. 

- Biểu diễn đêm chung kết: 18h30 ngày 10/04/2021 tại hội trường Nguyễn Văn Đạo.

3. Yêu cầu:

- Deadline gửi visual: 22h00, ngày 02/04/2021.

- Nơi gửi: các lớp gửi email đến: banlienchi.2021.cnn@gmail.com 

Ban Tổ chức xin biểu dương tất cả các lớp khối 10 và 11 đã tích cực hưởng ứng và chuẩn bị nghiêm túc cho Vòng thi sơ loại. Tuy nhiên, do thời gian hạn chế tại vòng Chung kết, một số tiết mục sẽ không tham gia biểu diễn tại vòng Chung kết(chi tiết tại Thông báo số 1).

Ban Tổ chức đề nghị các lớp được chọn vào vòng Chung kết nghiêm túc triển khai theo kế hoạch trên. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn gì đề phát sinh, thầy cô chủ nhiệm các lớp có thể trao đổi trực tiếp với cô Kiều Thi Hồng Vân (Tổ trưởng tổ Tiếng Anh, Phó trưởng Ban tổ chức), cô Phan Quỳnh Hương (Tổ trưởng tổ Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật-Hàn, Phó trưởng Ban tổ chức) để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

  • BGH Trường ĐHNN (để b/c);
  • GVCN khối 10, 11; 
  • Học sinh khối 10, 11;
  • Lưu: PA, VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

Lại Thị Phương Thảo