Thông báo số 2 về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian trở lại Trường giảng dạy và học tập

Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tiếp tục điều chỉnh thời gian quay trở lại Trường giảng dạy và học tập. Chi tiết xem file ảnh dưới đây.