Thông báo về việc tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp- thiết kế tương lai (Design your life) cho học sinh khối 12, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số:  312 /TB-THPT CNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp- thiết kế tương lai

(Design your life) cho học sinh khối 12, năm học 2020-2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ triển khai chương trình định hướng nghề nghiệp- thiết kế tương lai (Design your life) cho học sinh khối 12, năm học 2020-2021. Kế hoạch cụ thể như sau: 

  1. Mục tiêu: Giúp học sinh nhận diện được bản thân, xác định được giá trị, điểm mạnh và điểm yếu, từ đó xây dựng được kế hoạch và định hướng nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.  
  2. Thời gian: Các buổi chiều (13h00-17h00), từ ngày 25/01/2021 đến ngày 28/01/2021.
  3. Đối tượng: Học sinh khối 12 (bắt buộc).
  4. Địa điểm: Tại các Homies A2, Homies C3- khoa Pháp, Homies B3, Homies Khu Liên hợp Thể thao và hội trường tầng 5- CNN.
  5. Thời khóa biểu: 

Mỗi lớp tham gia một buối chiều trong tuần. Học sinh xem thông tin cụ thể về địa điểm, thời gian tại Phụ lục.

Đề nghị các thầy cô chủ nhiệm phổ biến kế hoạch cụ thể cho học sinh của lớp và yêu cầu tất cả học sinh học tập nghiêm túc theo thời khóa biểu. Nếu có vấn đề gì phát sinh trong quá trình tổ chức dạy-học, thầy cô chủ nhiệm liên hệ trực tiếp với thầy Vũ Văn Long (Bí thư Chi đoàn GV) hoặc cô Đỗ Phương Anh (Cố vấn Đoàn trường) để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

  • BGH ĐHNN (để b/c);
  • GVCN khối 12;
  • HS khối 12;
  • PHHS khối 12. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lại Thị Phương Thảo