Thông báo về việc tổ chức Chương trình học tập trải nghiệm môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh khối 10, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐHQGHN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 309 /TB-CNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Chương trình học tập trải nghiệm môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh khối 10, năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ triển khai Chương trình học tập trải nghiệm môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh khối 10, năm học 2020-2021. Kế hoạch cụ thể như sau: 

 1. Thời gian: từ ngày 21/01/2021 đến ngày 22/01/2021.
 2. Địa điểm: Hoa Lư, Ninh Bình
 3. Đối tượng: học sinh khối 10
 4. Nội dung chính:

Học tập trải nghiệm môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh khối 10, năm học 2020-2021. (Chương trình chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Giáo viên bộ môn sẽ phổ biến chi tiết yêu cầu, nội dung học tập và hình thức đánh giá kết quả học tập cho học sinh trước khi chương trình diễn ra.

 1. Kinh phí đóng góp: 1,290,000 đồng/học sinh.

Kinh phí bao gồm phương tiện vận chuyển, ăn, nghỉ, vé thăm quan vào cửa tại các khu di tích, hoạt động đêm Gala, ... Nhà trường chi trả kinh phí cho giáo viên hướng dẫn học tập.

Nhà trường xin thông báo tới toàn thể thầy cô chủ nhiệm, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh lớp 10- K52 để nắm được kế hoạch và triển khai. Nếu cần biết thêm thông tin, các em học sinh và các bậc phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

 • BGH ĐHNN (để b/c);
 • Nhóm GV Lịch sử, Địa lý;
 • GVCN khối 10;
 • HS khối 10;
 • PHHS khối 10. 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thành Văn

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

Tôi là phụ huynh học sinh ………………………………………..……. Lớp: ………………..

Sau khi đọc nội dung trong thông báo, tôi xin có ý kiến như sau: (Xin đánh dấu X vào ô tương ứng)

 • Tôi đồng ý cho con tham gia.                                                     
 • Tôi không đồng ý cho con tham gia.                                 

                                                                                                  PHỤ HUYNH

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Xem toàn văn Thông báo tại đây và phụ lục chương trình tại đây