Thông báo về việc tổ chức Chương trình Lễ báo công và dâng hương Bác tại K9, Ba Vì và hoạt động trải nghiệm tại khu du lịch Sông Hồng Resort, Vĩnh Phúc cho học sinh khối 12, năm học 2020 - 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐHQGHN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số:       /TB-CNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                            Hà Nội, ngày        tháng 12  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Chương trình Lễ báo công và dâng hương Bác tại K9, Ba Vì

và hoạt động trải nghiệm tại khu du lịch Sông Hồng Resort, Vĩnh Phúc

cho học sinh khối 12, năm học 2020-2021

 

 
   

Thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ triển khai Chương trình Lễ báo công và dâng hương Bác tại K9, Ba Vì  cho học sinh khối 12, năm học 2019-2020. Kế hoạch cụ thể như sau: 

  1. Thời gian: từ ngày 14/01/2021 đến ngày 15/01/2021.
  2. Đối tượng: học sinh khối 12
  3. Nội dung chính:

Lễ báo công và dâng hương Bác tại khu di tích K9, Ba Vì và hoạt động trải nghiệm tại khu du lịch Sông Hồng Resort, Vĩnh Phúc (Chương trình chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

         4. Kinh phí đóng góp: 1,290,000 đồng/học sinh.

Kinh phí bao gồm các hoạt động tại khu K9, Ba Vì; ăn, ở, các hoạt động trải nghiệm tại khu Sông Hồng resort, Vĩnh Phúc. Nhà trường hỗ trợ kinh phí quản lý học sinh.

Nhà trường xin thông báo tới toàn thể thầy cô chủ nhiệm, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh lớp 12- K50 để nắm được kế hoạch và triển khai. Nếu cần biết thêm thông tin, các em học sinh và các bậc phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

  • BGH ĐHNN (để b/c);
  • GVCN khối 12;
  • HS khối 12;
  • PHHS khối 12. 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thành Văn

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

Tôi là phụ huynh học sinh ………………………………………..……. Lớp: ………………..

Sau khi đọc nội dung trong thông báo, tôi xin có ý kiến như sau: (Xin đánh dấu X vào ô tương ứng)

  • Tôi đồng ý cho con tham gia.                                                     
  • Tôi không đồng ý cho con tham gia.                                                       PHỤ HUYNH                                                                                                                     

                                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xem toàn văn Thông báo tại đây và phụ lục chương trình tại đây