Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Kỳ thi chọn các đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 353/TB-THPT CNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn tổ chức Kỳ thi chọn các đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc

của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định 3039/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thi chọn Học sinh giỏi cấp Quốc gia, dự thi Olympic khu vực và Quốc tế năm học 2021-2022;

Căn cứ vào nội dung Tờ trình được Phòng Đào tạo- Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) phê duyệt về việc xin hoãn kỳ thi chọn đội tuyển học sinh Giỏi quốc gia vòng 2;

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN – ĐHQG HN thông báo tạm hoãn tổ chức Kỳ thi chọn các đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

  1. Tạm hoãn tổ chức Kỳ thi như lịch cũ đã công bố là ngày 10 tháng 10 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới;
  2. Các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia vòng 1 vẫn tiếp tục được duy trì tổ chức dạy học với thời lượng phù hợp, đảm bảo học sinh vừa tham gia việc học tập chính khoá và vừa tiếp tục ôn luyện chuẩn bị cho Kỳ thi.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- ĐHNN (để báo cáo);

- Trường THPT CNN (để thực hiện);

- Phòng Thanh tra và pháp chế (để phối hợp);

- Lưu: CNN, Q3

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lại Thị Phương Thảo