Thông báo về việc thành lập đội tuyển nguồn khối 10, năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 352/TB- THPT CNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                    Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thành lập đội tuyển nguồn khối 10, năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch thành lập đội tuyển nguồn học sinh giỏi môn tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc khối 10 năm học 2021-2022 như sau:

1. Đối tượng: Học sinh khối 10 chuyên Anh, Nga, Pháp, Trung.

2. Thời gian học: Từ ngày 18/10/2021 đến 14/5/2021. Dự kiến mỗi tuần học 01 buổi. Mỗi buổi 03 giờ (1 giờ = 60 phút).

3. Cách thức tuyển chọn và đăng ký học

- Đối với đội tuyển nguồn tiếng Anh:

+ Nhà trường sẽ tuyển chọn căn cứ trên kết quả thi đầu vào khối 10 môn tiếng Anh và xét nguyện vọng của học sinh.

+ Thời hạn công bố đội tuyển: trước ngày 14/10/2021.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Thị Lan (GV tiếng Anh)

- Đối với đội tuyển nguồn tiếng Nga, Pháp, Trung:

+ Học sinh có nguyện vọng đăng ký với giáo viên bộ môn dạy các lớp. Dựa trên kết quả đăng ký, Nhà trường sẽ tuyển chọn và thành lập đội tuyển. 

+ Thời hạn đăng ký: 05/10/2020-13/10/2020.

+ Thời hạn công bố đội tuyển: trước ngày 14/10/2021.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Ngọc Lan (tiếng Nga); cô Phan Quỳnh Hương (tiếng Pháp); cô Lê Thị Thanh Bình (tiếng Trung Quốc).

4. Kinh phí đóng góp: Theo sự thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và Nhà trường.

Nơi nhận:

  • Ban Giám hiệu;
  • GVCN, HS, PHHS khối 10;
  • GVBM Anh, Nga, Pháp, Trung;
  • Lưu: VP, Th.02.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Lại Thị Phương Thảo