Thông báo về việc thi tuyển bổ sung hệ chuyên năm học 2015-2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
           
Số: 31/TB-ĐHNN
Về việc thi tuyển bổ sung hệ chuyên
năm học 2015-2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO  

Về việc thi tuyển bổ sung hệ chuyên, năm học 2015-2016­­­­­­­

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 4444/QĐ-ĐHQGHN, ngày 27/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh THPT chuyên ngoại ngữ năm học 2015-2016,

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thi tuyển bổ sung cho hệ chuyên lớp 10, năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xét tuyển:

Theo Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Điều 11 Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Đối tượng, điều kiện dự thi:

Là học sinh hệ không chuyên đang học lớp 10, có hạnh kiểm xếp loại Tốt và học lực xếp loại Giỏi ở học kỳ I, năm học 2015-2016.

3. Chỉ tiêu bổ sung:

Tổng chỉ tiêu: 62 học sinh (trong đó tiếng Anh: 45, tiếng Nga: 05, tiếng Pháp: 12).

4. Môn thi:

          Môn Ngoại ngữ chuyên (là môn Ngoại ngữ 1 học sinh đang học tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ).

          Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề).

5. Lịch tập trung: 7h30, Chủ nhật ngày 17/01/2016 tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

6. Lệ phí thi: 200.000 đồng/học sinh.

7. Công bố kết quả thi: 

          Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 27/01/2016 tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN.
 

Nơi nhận:
- ĐHQGHN (để báo cáo);
- BGH (để báo cáo);
- Trường THPT CNN ( để thực hiện);
- Lưu: HCTH, ĐT, ĐP.
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Đỗ Tuấn Minh

 Ban Truyền thông