Thông báo về việc xét tuyển lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên năm học 2016-1017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số: 593 /TB - ĐHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                     Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

                                                           

THÔNG BÁO 
Về việc xét tuyển lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

 
   

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ thông báo số 98/TB-ĐHNN ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng trường ĐHNN- ĐHQGHN về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2016;
Căn cứ số học sinh nhập học thực tế vào hệ chuyên và kế hoạch tổ chức dạy học năm học 2016 - 2017 của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ;
Căn cứ kết quả thi tuyển sinh tổ chức vào các ngày 04, 05/6/2016;
Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 22/6/2016 của Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2016;
Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo xét tuyển lớp 10 THPT CNN hệ không chuyên như sau

1. Chỉ tiêu:           

Tiếng Anh:               50
Tiếng Nga:               25       
Tiếng Pháp:             15
Tiếng Trung:             10
Tiếng Đức:               25
Tiếng Nhật:              35
 
2. Điều kiện nộp đơn xét tuyển:

2.1. Điều kiện chung:
- Chỉ xét tuyển thí sinh không trúng tuyển hệ chuyên;
- Có tổng điểm bài thi từ 20.0 điểm trở lên và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0;
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng. Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn một nguyện vọng, toàn bộ các nguyện vọng sẽ bị loại;
- Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

2.2. Điều kiện cụ thể từng ngành:
- Điều kiện xét học vào ngành tiếng Anh: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh;
- Điều kiện xét học vào ngành tiếng Nga: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh;
- Điều kiện xét học vào ngành tiếng Pháp: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp;
- Điều kiện xét học vào ngành tiếng Trung: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh;
- Điều kiện xét học vào ngành tiếng Đức: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Đức;
- Điều kiện xét học vào ngành tiếng Nhật: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật.
 
 3. Thời gian nhận đơn: 

Nhận đơn: Mẫu đơn download từ Website của trường (http://ulis.vnu.edu.vn hoặc http://www.flss.edu.vn) hoặc lấy trực tiếp tại Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
Nộp đơn: Từ 08h00 ngày 23/6/2016 đến 15h00 ngày 25/6/2016 tại Văn phòng trường THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng.
 
4. Học phí: 2.050.000đ/tháng.

5. Công bố kết quả:
Kết quả trúng tuyển hệ không chuyên được công bố trên Website của Trường ĐHNN – ĐHQGHN (http://ulis.vnu.edu.vn hoặc http://www.flss.edu.vn) hoặc xem trực tiếp tại Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN-ĐHQGHN từ 15h00 ngày 27/6/2016.
Thí sinh trúng tuyển hệ không chuyên làm thủ tục nhập học từ 8h00- 11h30 ngày 28/6/2016 tại Hội trường Vũ Đình Liên - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Nơi nhận:
-ĐHQGHN (để báo cáo);
-THPT CNN, P. KHTC (để thực hiện);
-Website Trường (để thông báo);
-Lưu HCTH, ĐT,Vh.
 
HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
Đã kí
 
 
Đỗ Tuấn Minh

Mẫu đơn xét tuyển: Bấm vào đây để tải về
 

 FLSS News