Quyết định số 968/QĐ-ĐHNN về việc Ban hành Khung phẩm chất và năng lực của học sinh Trường THCS Ngoại ngữ...

Ngày 19/4/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã ký quyết định số 968/QĐ-ĐHNN về việc Ban hành Khung phẩm chất và năng lực của học sinh Trường THCS Ngoại ngữ. 

Khung phẩm chất và năng lực học sinh Trường THCS Ngoại ngữ quy định những nguyên tắc và định hướng chung cho các hoạt động giáo dục của Trường, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2019.

Qúy vị phụ huynh và các em học sinh xem toàn văn chi tiết văn bản tại đây và download file đính kèm bài viết này: