Thời khóa biểu học kỳ II được thực hiện từ ngày 15/1/2018

Nhà trường xin thông báo Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017-2018 (lần 1) được thực hiện từ ngày 15/01/2018 như sau: 

Thời khóa biểu dành cho học sinh: Link

Thời khóa biểu dành cho giáo viên: Link