Thông báo về việc kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng năm học và Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12 - K50, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 334/TB-THPT CNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng năm học và Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12 - K50, năm học 2020-2021

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN) thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng năm học và Lễ trưởng thành cho học sinh K12- K50 năm học 20202-2021, cụ thể như sau:

 

 1. Thời gian: 8h00-9h30, ngày 10/6/2021 (Thứ 5)
 2. Địa điểm: Phòng 410-A1 và trực tuyến trên nền tảng Zoom Webinar (Zoom ID và passcode sẽ được gửi qua kênh giáo viên chủ nhiệm lớp).
 3. Thành phần: Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ - giáo viên (CBGV), toàn thể học sinh khối 10-11-12, Hội cha mẹ học sinh Trường, đại diện hội CMHS các lớp và khách mời.
 4. Nội dung chính:
 • Tổng kết năm học 2020-2021;
 • Công bố các quyết định khen thưởng;
 • Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12 K50.

       5. Trang phục:

 • Học sinh: Áo đồng phục trường.
 • CBGV và khách mời: Trang phục lịch sự.

Thông báo này thay cho Giấy mời. Kính đề nghị toàn thể các thầy cô, các em học sinh và các quý vị đại biểu có mặt đúng giờ.

 

Nơi gửi:

 • Ban Giám hiệu ĐHNN (để b/c);
 • Như trên;
 • Lưu: VP, Th.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Văn