Chương trình ươm tạo tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN (VNU 12+)

Ngày 16/5/2024, GS.TS Lê Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kí quyết định số 2008/QĐ-ĐHQGHN Ban hành Quy định đào tạo thí điểm Chương trình ươm tạo tài năng từ bậc trung học phổ thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định xem: tại đây