Quyết định về việc ban hành “Quy định tạm thời thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội”

Quyết định số 535/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành “Quy định tạm thời thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội”: Xem tại đây