Thời khóa biểu học học tập từ ngày 11/05/2020

Các em học sinh thân mến! 

Nhà trường thông báo: Bắt đầu từ ngày 11/05/2020, tất cả các em học sinh cả 3 khối 10, 11 và 12 quay trở lại trường để tiếp tục học tập, kết hợp song song học trực tuyến một số môn học.

– Khối 12: Môn Ngoại ngữ 2 học trực tuyến. Tất cả các môn còn lại đều học tại trường.

– Khối 11 và Khối 10: Các môn Ngoại ngữ 1 và Ngoại ngữ 2 học trực tuyến. Tất cả các môn còn lại học tại trường.

– Thời khóa biểu:

  • Khối 10: Các em học sinh xem thời khóa biểu tại đây>>>
  • Khối 11: Các em học sinh xem thời khóa biểu tại đây>>>
  • Khối 12: Các em học sinh xem thời khóa biểu tại đây>>>
  • Thời khóa biểu và ID các lớp NN2: Các em học sinh cả 3 khối xem lịch học các môn NN2 tại đây>>>
  • Xem các phòng học trên ZOOM  và mã lớp học trên GOOGLE CLASSROOM tại đây>>>; của các giáo viên chuyên gia xem tại đây>>>

LƯU Ý: 

1. Các em học sinh chú ý về lịch học tuần này:

– Các em học sinh quay trở lại trường học tập bình thường theo thời khóa biểu mới.

– Đối với khối 10 và khối 11: Các môn ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2 tiếp tục học trực tuyến.

– Đối với khối 12: Môn Ngoại ngữ 2 tiếp tục học trực tuyến.

2. Đối với các lớp học trực tuyến:

– Giờ vào học tiết 1 trực tuyến thay đổi: Tiết 1, sáng: từ 7h30′; chiều: từ 13h00.

– Ra, vào lớp học đúng giờ, đúng thời khóa biểu. 

– Tuân thủ các quy định của lớp học do giáo viên đưa ra, đặc biệt là hoàn thành các nhiệm vụ trước, trong và sau mỗi bài học trực tuyến. 

– Nếu vi phạm các quy định về giờ học, chuyên cần hay các quy định khác do GV đưa ra, các em bị trừ vào hạnh kiểm.