Thông báo về việc thành lập đội tuyển nguồn khối 10, năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch thành lập đội tuyển nguồn học sinh giỏi môn tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc khối 10 năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng: Học sinh khối 10

2. Thời gian học: Từ ngày 22/10/2023 đến 11/5/2024. Dự kiến mỗi tuần học 01 buổi. Mỗi buổi 03 giờ (1 giờ = 60 phút).

3. Cách thức tuyển chọn và đăng ký học

– Đối với đội tuyển nguồn tiếng Anh:

Nhà trường sẽ tuyển chọn căn cứ trên kết quả thi đầu vào khối 10 môn tiếng Anh và xét nguyện vọng của học sinh.

+ Thời hạn công bố đội tuyển: trước ngày 18/10/2023.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Thị Lan (GV tiếng Anh)

 Đối với đội tuyển nguồn tiếng Nga, Pháp, Trung:

+ Học sinh có nguyện vọng đăng ký với giáo viên bộ môn dạy các lớp. Dựa trên kết quả đăng ký, Nhà trường sẽ tuyển chọn và thành lập đội tuyển. 

+ Thời hạn đăng ký: 11/10/2023 – 16/10/2023.

+ Thời hạn công bố đội tuyển: trước ngày 18/10/2023.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Ngọc Lan (tiếng Nga); cô Phan Quỳnh Hương (tiếng Pháp); cô Đỗ Thủy Hạnh (tiếng Trung Quốc).

4. Kinh phí đóng góp: Theo sự thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và Nhà trường.