Thông tin tuyển sinh đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2021

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội: