Về việc ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10

trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ năm 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

Căn cứ Quyết định 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ.

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT, ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Giám đốc Trung tâm Khảo thí;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ năm 2020 (có phụ lục đính kèm).

Điều 2: Cấu trúc đề thi ban hành kèm theo quyết định này là căn cứ để Hội đồng tuyển sinh và Ban đề thi xây dựng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ từ năm 2020.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ và toàn thể các đơn vị trong trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

*Kế hoạch tổ chức thi thử: