Tra cứu kết quả kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông năm học 2023 – 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả

Thí sinh nhập số báo danh để tra cứu

(thí sinh tra cứu lại số báo danh 👉 tại đây)

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt ngưỡng điểm xét giải kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông
năm học 2023 – 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội